• Het debatt Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt (f.v.), Une Bastholm i MDG, Audun Lysbakken i SV, Trygve Slagsvold Vedum i Sp, Jonas Gahr Støre i Ap, Erna Solberg i Høyre, Siv Jensen i Frp, Knut Arild Hareide i Krf og Trine Skei Grande i Venstre var alle opptatt av å få frem sitt partis viktigste saker under partilederdebatten i Arendal kultur- og rådhus, som ble sendt på NRK 14. august. Foto: TOR ERIK SCHRØDER, NTB SCANPIX

   

Partienes typiske trekk.

Partienes typiske trekk.

Fra utgave: 8 / september 2017

I valgkampen kan det til tider gå hett for seg. Andre ganger kan det høres ut som om nesten alle politikerne er enige. Enkeltsaker og valgflesk kan overskygge de grunnleggende forskjellene i den norske partifloraen. 11. september er det velgerne som bestemmer hvilken retning landet skal ta. Her er ti typiske trekk ved de største partienes politikk.

Ti typiske trekk ved Høyres politikk.

Det er typisk Høyre å gå inn for:

 • At Norge skal ha et sterkt forsvar, og at Norge skal være et lojalt NATO-medlem.
 • Tett samarbeid med EU. Partiet vil være «garantist» for EØS-avtalen og ønsket medlemskap i EU i både 1972 og 1994.
 • At private firmaer i større grad skal utføre oppgaver for det offentlige – enten det dreier seg om sykehus, eldreomsorg eller vei-bygging, og at privat kapital i større grad bør inn i statlige selskaper.
 • Å legge mer vekt på å skape arbeidsplasser enn å omfordele de økonomiske gevinstene.
 • Skattelettelser både på formue og inntekt.
 • Sterk satsing på basiskunnskap (lese, skrive, regne) i skolen, der elevene jevnlig bør testes og ha flere eksamener på 10. trinn enn i dag.
 • Å gjennomføre en kommune-reform og andre reformer i offentlig sektor.
 • Å være opptatt av samferdsels-politikk, ikke minst veibygging.
 • Å ta til orde for en «fleksibel» arbeidsmiljølov.
 • Reduserte overføringer til jord-bruket, men å verne om den private eiendomsretten.

 

Ti typiske trekk ved Frps politikk.

Det er typisk Frp å gå inn for:

 • Store skatte- og avgiftslettelser: Flatere skatt på inntekt, avviklet skatt på formue og eiendom, lavere bilavgifter og bortfall av flypassasjeravgift og dokument-avgift. 
 • En restriktiv asyl- og flyktning-politikk, samt hijabforbud i grunnskolen.
 • Å kutte offentlige utgifter til bistand, landbruk og kultur.
 • Et sterkt forsvar som er tett knyttet til NATO og USA.
 • Flere private skoler, sykehus og sykehjem og økt konkurranse-utsetting av offentlig virksomhet.
 • Strengere straffer og å si nei til strafferabatt ved dom for flere lovbrudd.
 • Å være kritisk til konklusjonene fra FNs klimapanel om menneskeskapte klimaendringer.
 • Kraftig satsing på motorveier og annen veibygging, men gå inn for å avvikle bompengefinansiering.
 • En mer liberal alkoholpolitikk: Å avvikle Vinmonopolet, senke avgiftene på alkohol og alders-grensen for kjøp av sprit.
 • At staten skal overta finansiering--en av eldreomsorgen, og at retten til sykehjemsplass skal lovfestes.

 

Ti typiske trekk ved Venstres politikk.

Det er typisk Venstre å gå inn for:

 • Ambisiøse klimamålsettinger og en rekke klimatiltak som for eksempel kraftig satsing på kollektivtrafikk.
 • En mer liberal asyl- og inn-vandringspolitikk både for enslige mindreårige asylsøkere og når det gjelder familiegjenforening.
 • Et grønt skatteskifte: økt skatt og økte avgifter på klimaskadelige utslipp og bruk av naturressurser og lavere skatt på arbeid og verdiskapning.
 • Å varig verne områder i og utenfor Lofoten, Vesterålen, Senja, Svalbard, Jan Mayen med flere mot olje- og gassvirksomhet.
 • Å verne flere rovdyr, mer barskog og minst 10 prosent av alle natur-typer.
 • Tiltak som gjør det lettere å starte og drive små og mellomstore bedrifter.
 • Å overlate EU-saken til en ny folkeavstemning uten å direkte tone flagg for eller mot norsk medlemskap.
 • Kompetanseheving og lønnsløft for lærere og å satse på forskning og høyere utdanning.
 • Minst 1 prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI) til bistand.
 • Et sterkt personvern.

 

Ti typiske trekk ved KrFs politikk.

Det er typisk KrF å gå inn for:

 • K-en i KRLE-faget (kristendom, religion, livssyn og etikk) og å styrke kristendommens rolle i samfunnet.
 • En restriktiv bruk av bio- og genteknologi og å være mot dagens abortlov.
 • En sterk satsing på bistand: På lengre sikt 1,3 prosent av brutto-nasjonalinntekten uten at utgifter til blant annet klimatiltak inkluderes i regnestykket.
 • Flere kvoteflyktninger og alt i alt en mer liberal asyl- og flyktningpolitikk.
 • At Norge skal være med i EØS, men ikke i EU.
 • Store overføringer til små og store gårdsbruk og ellers til Distrikts-Norge.
 • Kontantstøtte, økt engangsstønad til foreldre som ikke har vært yrkesaktive og tjent opp rett til foreldrepenger, og en rekke økonomiske støtteordninger for barnefamilier.
 • At barn skal ha en mor og en far, og at homofile og lesbiske derfor ikke bør få adoptere barn.
 • At ideelle organisasjoner skal utføre oppgaver for en ellers stor offentlig sektor.
 • Høye avgifter på alkohol og en restriktiv alkoholpolitikk.

 

Ti typiske trekk ved Sps politikk.

Det er typisk Sp å gå inn for:

 • Å bekjempe sentralisering av alt fra helse-tjenester til politi.
 • At Norge ikke skal bli med i EU og trekke seg ut av EØS.
 • Å si ja til norsk NATO-medlemskap og et sterkt nasjonalt forsvar med særlig vekt på Hæren og Heimevernet.
 • Å sikre den private eiendoms-retten.
 • Å kjempe for å opprettholde matproduksjon, også på små og mellomstore gårdsbruk i hele landet.
 • Å gå inn for et forholdsvis høyt skatte- og avgiftsnivå, men foreslå lettelser i formuesskatt og gå mot statlig eiendomsskatt.
 • Å kjempe for sterk kommune-økonomi.
 • Å forsvare små kommuner og gå mot at kommuner slås sammen med andre mot sin vilje.
 • Å være opptatt av god infrastruktur i hele landet, enten det dreier seg om veier, bredbånd eller mobilnett.
 • Å si nei til å opprettholde en egen ulvestamme i Norge.

 

Ti typiske trekk ved Aps politikk.

Det er typisk Ap å gå inn for:

 • At arbeid til alle skal være jobb nummer én.
 • Å styrke organisasjonsgraden i norsk arbeidsliv, å øke fagforenings-fradraget og kjempe mot økt bruk av midlertidige ansettelser.
 • EØS-avtalen, tett politisk samarbeid med EU og norsk medlemskap i NATO.
 • Satsing på fellesskolen og å være mot offentlig støtte til det partiet kaller kommersielle privatskoler.
 • En sterk offentlig sektor der oppgavene utføres av offentlig ansatte enten de jobber i sykehus eller på jernbanen.
 • Skatt på formue og et forholdsvis høyt skatte- og avgiftsnivå.
 • Tiltak som fremmer likestilling i både offentlig og privat sektor og nå også i trossamfunn.
 • At Norge både skal styrke sin rolle som pådriver i internasjonal klimapolitikk og legge til rette for fortsatt aktivitet og verdiskapning fra petroleumsvirksomheten.
 • At kulturens andel av stats-budsjettet skal utgjøre 1 prosent.
 • Å videreføre en «streng, rettferdig og human asyl- og flyktningpolitikk».

 

Ti typiske trekk ved SVs politikk.

Det er typisk SV å gå inn for:

 • At Norge hverken skal være med i NATO, EU eller EØS.
 • Økt skatt på høye inntekter, arv, formue, utbytte og eiendom.
 • Varig vern av blant annet Lofoten, Vesterålen og Senja og en gradvis utfasing av oljevirksomheten.
 • En mer liberal asyl- og flyktning-politikk.
 • Å bekjempe fattigdom i Norge og globalt: øke utbetalinger til folk som mottar sosialhjelp og/eller folke-trygdens minsteytelser i Norge og gi minst 1 prosent av bruttonasjonalinntekten i bistand til fattige land.
 • Makspris i barnehage og på sikt gratis barnehage, gratis SFO/AKS og gratis skolemåltid.
 • Færre elever pr. lærer og detaljerte nasjonale normer for lærertetthet på hver skole.
 • Kvotering som virkemiddel i kampen for likestilling, og forbud mot sexkjøp.
 • En sterk fagbevegelse og å være mot oppmyking av arbeidsmiljøloven.
 • Å si nei til privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester og søke å tilbakeføre tjenester som er blitt privatisert eller kon-kurranseutsatt.

 

Ti typiske trekk ved MDGs politikk.

Det er typisk MDG å gå inn for:

 • Omfattende vern av alle typer natur og truede dyrearter.
 • Utfasing av olje- og gassnæringen i løpet av en 15-årsperiode.
 • Økte avgifter på fossilbiler og flyreiser og en storstilt satsing på jernbane.
 • Å avkriminalisere besittelse av illegale rusmidler til eget bruk og utrede regulert omsetning av lettere rusmidler.
 • Å sette av 1 prosent av Oljefondet til internasjonal klimaomstilling.
 • Forbud mot pelsdyroppdrett i Norge og import av tilsvarende produkter.
 • Å premiere miljøvennlig og økologisk produksjon, god dyre-velferd og bruk av lokale ressurser i landbruket
 • Å redusere det materielle forbruket i Norge.
 • At Norge både skal være med i NATO og ha en ledende rolle i kampen for en kjernevåpenfri verden.
 • En mindre restriktiv asyl- og flyktningpolitikk.

 

Ti typiske trekk ved Rødts politikk.

Det er typisk Rødt å gå inn for:

 • En rask avvikling av kapitalismen i Norge og å erstatte den med sosialisme.
 • Å melde Norge ut av NATO, EØS- og Schengen-samarbeidet.
 • Selvbestemt abort til 18. svangerskapsuke, radikal kjønnskvotering og forbud mot strippeklubber og sexkjøp.
 • Økt skatt på høye inntekter, formuer, arv, selskapers overskudd og finanstransaksjoner.
 • Å fjerne egenandeler på alle velferdstjenester inkludert tannlege, i barnehage og SFO og innføre gratis kollektivtrafikk i storbyene.
 • Å si nei til privatisering og kon-kurranseutsetting av alle velferds-tjenester og foreslå at kommunene skal overta private barnehager drevet av det partiet kaller kommersielle aktører.
 • Å forby private bemanningsbyråer, avvikle retten til å benytte tvungen lønnsnemnd ved streik og gi fradrag på skatten for hele fagforenings-kontingenten.
 • Sekstimers normalarbeidsdag med full lønn.
 • En liberal asyl- og flyktningpolitikk: blant annet minst 20 000 kvote-flyktninger årlig.
 • Varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja og avvikling av oljenæringen.

 

Publisert i Aftenposten mars–mai 2017.