• Bleket av stress Hvitpannet klovnefisk (Amphiprion perideraion) ligger i skjul hos sin vert, sjøanemonen, som er blitt bleket av stress forårsaket av endringer i miljøet. Fra Vest-Papua, Indonesia. Foto: SCIENCE PHOTO LIBRARY/NTB SCANPIX

  • Hjelper naturen Ved korallbleking dør de symbionte algene, og dødeligheten hos korallene kan være omfattende, som på disse på Hawaii 23. oktober. Forskere her skal nå teste ut en laboratorieforsterket korall i revene, såkalt «assistert evolusjon», med håp om at «superkorallen» vil styrke den generelle tilstanden i revene. Foto: Hugh Gentry/Vulcan Inc./AP

Havets økosystemer på vei mot kollaps.

Havets økosystemer på vei mot kollaps.

En ikke bærekraftig forvaltning av marine ressurser, i tillegg til forurensning og andre menneskeskapte endringer kan føre til det eksperter mener er en kollaps av marine økosystemer. Nær halvparten av verdens marine arter er blitt utryddet i løpet av bare 40 år, ifølge en ny studie.

Fra utgave: 11 / desember 2015

Alarmerende utvikling. En av de mest omfattende studiene som er gjort av marint liv avdekker en bekymringsfull trend. Den nye studien, som er utført av World Wide Fund for Nature (WWF), viser at den globale populasjonen av marine pattedyr, fisk, fugler og reptiler er halvert mellom 1970 og 2010, og at for noen fiskearter som er viktige for den globale matforsyningen, er bestanden redusert med 74 prosent.

I kriseutgaven av rapporten «Living Blue Planet», som kom ut i september, legger WWF skylden for denne dramatiske nedgangen på ikke-bærekraftig overutnyttelse av marine ressurser, forurensing og menneskeskapte klimaendringer.

«Bildet er klarere enn noen gang – menneskeheten i fellesskap vanskjøtter havet til grensen av kollaps», sier Marco Lambertini, direktør i WWF International, i en uttalelse i forbindelse med rapporten. «Tatt i betraktning havets sentrale rolle i våre økonomier og det avgjørende bidraget til matsikkerheten – spesielt for fattige kystsamfunn – er det ganske enkelt ikke akseptabelt.»

Funnene i rapporten er basert på utviklingen i 5829 bestander av 1234 marine arter – nesten dobbelt så mange som i tidligere studier – noe som gir et «enda klarere bilde av havets helse.»

For eksempel, i tillegg til at 29 prosent av de globale fiskebestandene er overbeskattet, truer overfiske nå én av fire arter av haier, rokker og skater.

«Overfiske truer ikke bare balansen og samspillet i livet i havet, men også den sosiale og økonomiske velferden for kystsamfunn som er avhengige av fisk for sitt levesett», skriver WWF i rapporten.

Utsatte korallrev. Nylige studier har vist at som et resultat av at menneskene slipper ut mer karbondioksid i atmosfæren, har surhetsgraden i overflatevannet i havet økt med rundt 30 prosent siden starten på den industrielle revolusjon, og det globale gjennomsnittlige havnivået har økt med nesten 18 cm de siste 100 årene.

I tillegg til påvirkningen på marine pattedyr, fisk og reptiler er effekten av denne endringen av normale pH-nivåer i Jordens hav også synlig på korallrev som er følsomme hotspots med spesielt stort biologisk mangfold, som vokser i symbiose med alger.

Over 25 prosent av alle marine arter lever på korallrev, til tross for at de dekker mindre enn 0,1 prosent av havet.

«Korallrev er noen av de mest biologisk rike, produktive og økonomisk lønnsomme økosystemer på Jorden. Over 25 prosent av alle marine arter lever på korallrev, til tross for at de dekker mindre enn 0,1 prosent av havet», skriver WWF i rapporten. I tillegg beskytter korallrevene kysten fra stormer og erosjon, og skaper arbeidsplasser og inntekter fra fisking og turisme.

En nylig studie har imidlertid slått alarm om utbredt korallbleking i Stillehavet – et fenomen som forekommer når koraller blir stresset på grunn av økte temperaturer og surhetsgrad. Tre fjerdedeler av verdens korallrev er for øyeblikket truet, og med dagens anslag over forsuring og oppvarming, vil verden muligens miste alle korallrev innen 2050.

Ifølge WWF har bestanden av «revtilknyttede» fiskearter – de som lever eller finner sin mat på eller like ved korallrev – gått 34 prosent tilbake mellom 1979 og 2010.

«Mange revtilknyttede fiskearter, slik som ulike arter i abborfamilien, er viktige matkilder, både kommersielt og som lokalt levebrød. Selv om overbeskatning er listet som hovedtrusselen for de fleste av bestandene, er det påvist at forringelse og tap av habitat, klimaendringer og andre invaderende arter også er betydelige trusler», ifølge WWF.

Klare oppfordringer. Ved å understreke krisens alvorlighetsgrad har WWF anmodet globale ledere om å sørge for at havets rekonvalesens og kysthabitater står høyt på agendaen på FNs mål for en bærekraftig utvikling for de neste 15 årene, som formelt ble godkjent i september. I tillegg har rapporten understreket behovet for å stanse det «katastrofale» nivået på oppvarming og forsuring, gjennom en reduksjon av utslippene av klimagasser.

«I løpet av én enkelt generasjon har menneskelig aktivitet skadet havet ved å fange fisk raskere enn de kan reprodusere, samtidig som vi har ødelagt deres steder for reproduksjon», sier Lambertini.

«Det må skje fundamentale endringer hvis vi skal sikre et rikt liv i havet for fremtidige generasjoner.»

Publisert i Newsweek 16. september 2015.