• Het debatt Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt (f.v.), Une Bastholm i MDG, Audun Lysbakken i SV, Trygve Slagsvold Vedum i Sp, Jonas Gahr Støre i Ap, Erna Solberg i Høyre, Siv Jensen i Frp, Knut Arild Hareide i Krf og Trine Skei Grande i Venstre var alle opptatt av å få frem sitt partis viktigste saker under partilederdebatten i Arendal kultur- og rådhus, som ble sendt på NRK 14. august. Foto: TOR ERIK SCHRØDER, NTB SCANPIX

   

Partienes typiske trekk.

Partienes typiske trekk.

I valgkampen kan det til tider gå hett for seg. Andre ganger kan det høres ut som om nesten alle politikerne er enige. Enkeltsaker og valgflesk kan overskygge de grunnleggende forskjellene i den norske partifloraen. 11. september er det velgerne som bestemmer hvilken retning landet skal ta. Her er ti typiske trekk ved de største partienes politikk.

Fra utgave: 8 / september 2017

Ti typiske trekk ved Høyres politikk.

Det er typisk Høyre å gå inn for:

 • At Norge skal ha et sterkt forsvar, og at Norge skal være et lojalt NATO-medlem.
 • Tett samarbeid med EU. Partiet vil være «garantist» for EØS-avtalen og ønsket medlemskap i EU i både 1972 og 1994.
 • At private firmaer i større grad skal utføre oppgaver for det offentlige – enten det dreier seg om sykehus, eldreomsorg eller vei-bygging, og at privat kapital i større grad bør inn i statlige selskaper.
 • Å legge mer vekt på å skape arbeidsplasser enn å omfordele de økonomiske gevinstene.
 • Skattelettelser både på formue og inntekt.
 • Sterk satsing på basiskunnskap (lese, skrive, regne) i skolen, der elevene jevnlig bør testes og ha flere eksamener på 10. trinn enn i dag.
 • Å gjennomføre en kommune-reform og andre reformer i offentlig sektor.
 • Å være opptatt av samferdsels-politikk, ikke minst veibygging.
 • Å ta til orde for en «fleksibel» arbeidsmiljølov.
 • Reduserte overføringer til jord-bruket, men å verne om den private eiendomsretten.

 

Ti typiske trekk ved Frps politikk.

Det er typisk Frp å gå inn for:

 • Store skatte- og avgiftslettelser: Flatere skatt på inntekt, avviklet skatt på formue og eiendom, lavere bilavgifter og bortfall av flypassasjeravgift og dokument-avgift. 
 • En restriktiv asyl- og flyktning-politikk, samt hijabforbud i grunnskolen.
 • Å kutte offentlige utgifter til bistand, landbruk og kultur.
 • Et sterkt forsvar som er tett knyttet til NATO og USA.
 • Flere private skoler, sykehus og sykehjem og økt konkurranse-utsetting av offentlig virksomhet.
 • Strengere straffer og å si nei til strafferabatt ved dom for flere lovbrudd.
 • Å være kritisk til konklusjonene fra FNs klimapanel om menneskeskapte klimaendringer.
 • Kraftig satsing på motorveier og annen veibygging, men gå inn for å avvikle bompengefinansiering.
 • En mer liberal alkoholpolitikk: Å avvikle Vinmonopolet, senke avgiftene på alkohol og alders-grensen for kjøp av sprit.
 • At staten skal overta finansiering--en av eldreomsorgen, og at retten til sykehjemsplass skal lovfestes.

 

Ti typiske trekk ved Venstres politikk.

Det er typisk Venstre å gå inn for:

 • Ambisiøse klimamålsettinger og en rekke klimatiltak som for eksempel kraftig satsing på kollektivtrafikk.
 • En mer liberal asyl- og inn-vandringspolitikk både for enslige mindreårige asylsøkere og når det gjelder familiegjenforening.
 • Et grønt skatteskifte: økt skatt og økte avgifter på klimaskadelige utslipp og bruk av naturressurser og lavere skatt på arbeid og verdiskapning.
 • Å varig verne områder i og utenfor Lofoten, Vesterålen, Senja, Svalbard, Jan Mayen med flere mot olje- og gassvirksomhet.
 • Å verne flere rovdyr, mer barskog og minst 10 prosent av alle natur-typer.
 • Tiltak som gjør det lettere å starte og drive små og mellomstore bedrifter.
 • Å overlate EU-saken til en ny folkeavstemning uten å direkte tone flagg for eller mot norsk medlemskap.
 • Kompetanseheving og lønnsløft for lærere og å satse på forskning og høyere utdanning.
 • Minst 1 prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI) til bistand.
 • Et sterkt personvern.

 

Ti typiske trekk ved KrFs politikk.

Det er typisk KrF å gå inn for:

 • K-en i KRLE-faget (kristendom, religion, livssyn og etikk) og å styrke kristendommens rolle i samfunnet.
 • En restriktiv bruk av bio- og genteknologi og å være mot dagens abortlov.
 • En sterk satsing på bistand: På lengre sikt 1,3 prosent av brutto-nasjonalinntekten uten at utgifter til blant annet klimatiltak inkluderes i regnestykket.
 • Flere kvoteflyktninger og alt i alt en mer liberal asyl- og flyktningpolitikk.
 • At Norge skal være med i EØS, men ikke i EU.
 • Store overføringer til små og store gårdsbruk og ellers til Distrikts-Norge.
 • Kontantstøtte, økt engangsstønad til foreldre som ikke har vært yrkesaktive og tjent opp rett til foreldrepenger, og en rekke økonomiske støtteordninger for barnefamilier.
 • At barn skal ha en mor og en far, og at homofile og lesbiske derfor ikke bør få adoptere barn.
 • At ideelle organisasjoner skal utføre oppgaver for en ellers stor offentlig sektor.
 • Høye avgifter på alkohol og en restriktiv alkoholpolitikk.

 

Ti typiske trekk ved Sps politikk.

Det er typisk Sp å gå inn for:

 • Å bekjempe sentralisering av alt fra helse-tjenester til politi.
 • At Norge ikke skal bli med i EU og trekke seg ut av EØS.
 • Å si ja til norsk NATO-medlemskap og et sterkt nasjonalt forsvar med særlig vekt på Hæren og Heimevernet.
 • Å sikre den private eiendoms-retten.
 • Å kjempe for å opprettholde matproduksjon, også på små og mellomstore gårdsbruk i hele landet.
 • Å gå inn for et forholdsvis høyt skatte- og avgiftsnivå, men foreslå lettelser i formuesskatt og gå mot statlig eiendomsskatt.
 • Å kjempe for sterk kommune-økonomi.
 • Å forsvare små kommuner og gå mot at kommuner slås sammen med andre mot sin vilje.
 • Å være opptatt av god infrastruktur i hele landet, enten det dreier seg om veier, bredbånd eller mobilnett.
 • Å si nei til å opprettholde en egen ulvestamme i Norge.

 

Ti typiske trekk ved Aps politikk.

Det er typisk Ap å gå inn for:

 • At arbeid til alle skal være jobb nummer én.
 • Å styrke organisasjonsgraden i norsk arbeidsliv, å øke fagforenings-fradraget og kjempe mot økt bruk av midlertidige ansettelser.
 • EØS-avtalen, tett politisk samarbeid med EU og norsk medlemskap i NATO.
 • Satsing på fellesskolen og å være mot offentlig støtte til det partiet kaller kommersielle privatskoler.
 • En sterk offentlig sektor der oppgavene utføres av offentlig ansatte enten de jobber i sykehus eller på jernbanen.
 • Skatt på formue og et forholdsvis høyt skatte- og avgiftsnivå.
 • Tiltak som fremmer likestilling i både offentlig og privat sektor og nå også i trossamfunn.
 • At Norge både skal styrke sin rolle som pådriver i internasjonal klimapolitikk og legge til rette for fortsatt aktivitet og verdiskapning fra petroleumsvirksomheten.
 • At kulturens andel av stats-budsjettet skal utgjøre 1 prosent.
 • Å videreføre en «streng, rettferdig og human asyl- og flyktningpolitikk».

 

Ti typiske trekk ved SVs politikk.

Det er typisk SV å gå inn for:

 • At Norge hverken skal være med i NATO, EU eller EØS.
 • Økt skatt på høye inntekter, arv, formue, utbytte og eiendom.
 • Varig vern av blant annet Lofoten, Vesterålen og Senja og en gradvis utfasing av oljevirksomheten.
 • En mer liberal asyl- og flyktning-politikk.
 • Å bekjempe fattigdom i Norge og globalt: øke utbetalinger til folk som mottar sosialhjelp og/eller folke-trygdens minsteytelser i Norge og gi minst 1 prosent av bruttonasjonalinntekten i bistand til fattige land.
 • Makspris i barnehage og på sikt gratis barnehage, gratis SFO/AKS og gratis skolemåltid.
 • Færre elever pr. lærer og detaljerte nasjonale normer for lærertetthet på hver skole.
 • Kvotering som virkemiddel i kampen for likestilling, og forbud mot sexkjøp.
 • En sterk fagbevegelse og å være mot oppmyking av arbeidsmiljøloven.
 • Å si nei til privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester og søke å tilbakeføre tjenester som er blitt privatisert eller kon-kurranseutsatt.

 

Ti typiske trekk ved MDGs politikk.

Det er typisk MDG å gå inn for:

 • Omfattende vern av alle typer natur og truede dyrearter.
 • Utfasing av olje- og gassnæringen i løpet av en 15-årsperiode.
 • Økte avgifter på fossilbiler og flyreiser og en storstilt satsing på jernbane.
 • Å avkriminalisere besittelse av illegale rusmidler til eget bruk og utrede regulert omsetning av lettere rusmidler.
 • Å sette av 1 prosent av Oljefondet til internasjonal klimaomstilling.
 • Forbud mot pelsdyroppdrett i Norge og import av tilsvarende produkter.
 • Å premiere miljøvennlig og økologisk produksjon, god dyre-velferd og bruk av lokale ressurser i landbruket
 • Å redusere det materielle forbruket i Norge.
 • At Norge både skal være med i NATO og ha en ledende rolle i kampen for en kjernevåpenfri verden.
 • En mindre restriktiv asyl- og flyktningpolitikk.

 

Ti typiske trekk ved Rødts politikk.

Det er typisk Rødt å gå inn for:

 • En rask avvikling av kapitalismen i Norge og å erstatte den med sosialisme.
 • Å melde Norge ut av NATO, EØS- og Schengen-samarbeidet.
 • Selvbestemt abort til 18. svangerskapsuke, radikal kjønnskvotering og forbud mot strippeklubber og sexkjøp.
 • Økt skatt på høye inntekter, formuer, arv, selskapers overskudd og finanstransaksjoner.
 • Å fjerne egenandeler på alle velferdstjenester inkludert tannlege, i barnehage og SFO og innføre gratis kollektivtrafikk i storbyene.
 • Å si nei til privatisering og kon-kurranseutsetting av alle velferds-tjenester og foreslå at kommunene skal overta private barnehager drevet av det partiet kaller kommersielle aktører.
 • Å forby private bemanningsbyråer, avvikle retten til å benytte tvungen lønnsnemnd ved streik og gi fradrag på skatten for hele fagforenings-kontingenten.
 • Sekstimers normalarbeidsdag med full lønn.
 • En liberal asyl- og flyktningpolitikk: blant annet minst 20 000 kvote-flyktninger årlig.
 • Varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja og avvikling av oljenæringen.

 

Publisert i Aftenposten mars–mai 2017.