Uttalelse fra Samherji

Uttalelse fra Samherji

Aftenposten Innsikt publiserte i februar en artikkel om påstått kritikkverdige forhold på Island og i Namibia. Artikkelen var svært ensidig og på mange måter feilaktig, med flere åpenbart uriktige uttalelser. Samherji stod sentralt i artikkelen.

Fra utgave: 7 / juli 2023

Bakgrunn – en takk til Aftenposten Innsikt

Vi er glade for den profesjonalitet og etterrettelighet som i ettertid ble vist av redaktøren i Aftenposten Innsikt, som besørget publisering av en beklagelse i mars for de feil som var begått. Vi har sett mye feilaktig og unyansert pressedekning i denne saken. Vi har derimot ikke sett andre publikasjoner som på samme måte som Aftenposten Innsikt har adressert disse feilene på en etisk og profesjonell måte. Ved å fremheve sannheten bidro man dermed til en markant endring i lesernes oppfatning. Det er vi takknemlige for.

Aftenposten Innsikt har videre gitt oss anledning til å fremsette et mer balansert bilde av Samherji-konsernet og dets påståtte involvering i kritikkverdige forhold i Namibia. Dette er bakgrunnen for denne uttalelsen.

 

Samherji-gruppen generelt – og vårt forhold til Norge

Samherji er et av Europas ledende fiskeri- og sjømatkonsern. I mer enn 40 år har vi sysselsatt tusenvis av mennesker i et økende antall land på flere kontinenter. I samtlige land er fiskeri og havbruk strengt lovregulert. I tillegg til at vi forholder oss til og etterlever lokale regelverk i alle land vi opererer, overoppfyller vi i mange land de eksterne krav som stilles til oss på grunn av de høye forventninger som er nedfelt i våre interne regelverk.

Samherji har en spesiell tilknytning til Norge. Nøkkelpersonene som bygget opp selskapet, har studert i Norge, snakker norsk og kjenner landet godt.

I over 20 år har Samherji spilt en viktig rolle i norsk næringsliv, spesielt i utvalgte kystregioner. Samherji har bygget til sammen 15 fartøy i Norge. Dette har vært essensielt for livsgrunnlaget til norske jobber, norske verft og norske utstyrsleverandører.

Også når vi har bygget skip utenfor Norge har vi i stor grad kjøpt utstyr fra Norge. Dette har ført til bunnsolide og livslange relasjoner til norske banker, verft, utstyrsleverandører, kunder osv. Samherji-gruppen har videre minoritetseierposter i flere norske rederi.

 

Fishrot-saken

I november 2019 oppstod den største krisen i Samherji-konsernets historie. Våre selskaper og ledende personer ble utsatt for alvorlige beskyldninger i relasjon til et påstått faktum som langt på vei var ukjent for oss. Essensen i den såkalte Fishrot-saken var at ledende personer innen politikk og næringsliv i Namibia på ulovlig vis hadde beriket seg selv blant annet ved å ta imot bestikkelser fra utenlandske selskaper. Formålet med bestikkelsene skal ha vært å sikre de utenlandske selskapene tilgang til fiskekvoter i Namibia, da angivelig – ble det påstått – til underpris.

Ettersom hovedkilden for disse beskyldningene var tidligere leder for Samherjis operasjoner i Namibia, ble Samherji i media selve symbolet på de utenlandske selskapene som påstås å ha sikret seg tilgang til fiske i namibiske farvann på ulovlig vis.

Samherji har aldri tidligere gjennom 40 år vært utsatt for slike beskyldninger.

Uavhengig av sannhetsgehalten i disse beskyldningene, som fremdeles er under etterforskning, er det ingen tvil om at disse ble fremsatt som et målrettet angrep for å ødelegge selskapet og arbeidsplassen for tusenvis av mennesker. Nyheten ble sluppet på koordinert vis av flere medier i en rekke land. Titusenvis av dokumenter ble sluppet på Wikileaks.

Dokumentene som ble publisert, var bare en liten andel av de dokumentene som kilden hadde i sin besittelse. Det ble raskt åpenbart at dokumentasjonen som ble lekket var håndplukket for å passe inn i et ønsket narrativ. Journalistene begynte så umiddelbart å ringe våre kunder og samarbeidspartnere og satte disse under massivt press om potensiell negativ eksponering om de ikke terminerte sin relasjon til Samherji-konsernet. Dette var ingen sannhetssøkende operasjon, men snarere et målrettet angrep som har sine politiske røtter på Island.

 

Tiltak iverksatt for å komme til bunns i saken

Samherjis styre var opptatt av å komme til bunns i de beskyldningene selskapet og enkeltindivider var utsatt for. Det ble derfor besluttet å be det internasjonale advokatfirmaet Wikborg Rein, med hovedkontor i Norge, om bistand til å granske relevant faktum. De iverksatte sitt arbeid i november 2019. Den omfattende prosessen tok ni måneder, og ble ferdigstilt sommeren 2020. I denne prosessen var Wikborg Rein og selskapet i tett dialog med kunder, banker, forretningsforbindelser og revisorer. Det er betegnende at alle disse interessentene, basert på oppdateringer og faktum som ble avdekket gjennom granskingsprosessen, valgte å opprettholde og endog styrke sin relasjon til Samherji-gruppen.

Allerede i januar 2020, kort tid etter at granskingsprosessen ble iverksatt, publiserte Samherjis styre sin intensjon om at Samherji fremover skulle være et internasjonalt foregangsselskap og et eksempel til etterfølgelse hva gjelder compliance og governance i fiskerisektoren. Læringspunktene har ført til at en rekke tiltak er iverksatt på tvers av organisasjonen.

Læringspunktene dannet også grunnlaget for en offisiell uttalelse publisert av Samherji i juni 2021. Uttalelsen ligger fremdeles offentlig tilgjengelig på vår nettside.

Det rettslige etterspillet – og dets kontrast til mediedekningen av saken

Basert på det dramatiske mediebildet høsten 2019 ble det iverksatt offentlig etterforskning i mange land. Samherji var klar i sin intensjon om å samarbeide med alle relevante myndigheter. Selskapet har åpnet opp sine systemer for fritt innsyn i korrespondanse, regnskaper, osv.

Det er illustrerende hva som i ettertid har skjedd med de mange etterforskningene som ble iverksatt. Flere prosesser ble henlagt uten at Samherji noensinne hørte fra myndighetene. I Norge ble den Samherji-relaterte saken henlagt av Oslo statsadvokatembete. I Namibia vil den største korrupsjonssaken i landets historie påbegynnes i retten senere i år. Ingen personer eller selskaper relatert til Samherji er del av denne saken. På Island har Samherji inngått en minnelig overenskomst med skattemyndighetene, som effektivt bilegger den skattemessige delen av den islandske forgreningen av Fishrot-saken. De øvrige aspekter av saksforholdet er fremdeles formelt under etterforskning på Island, men ingen er siktet eller tiltalt, og ingen har på noe tidspunkt vært anholdt av myndighetene. Konsernets regnskaper er revidert i tråd med gjeldende lover og forskrifter av ledende internasjonale revisjonsfirma både på Island og internasjonalt.

 

Det feilaktige narrativet om vår operasjon i Namibia

Samherji vil imøtese ethvert rettslig etterspill som fremdeles måtte aktualiseres i kjølvannet av vår deltakelse i den namibiske fiskerisektoren. Og ettersom deler av saken fremdeles er under etterforskning på Island, vil vi her være varsomme med å imøtegå i detalj de beskyldningene som fremdeles verserer.

Det er imidlertid viktig for Samherji å understreke at bildet som er skapt av våre operasjoner i Namibia er sterkt fordreid. Våre datterselskaper i Namibia hadde aldri selv kvoter til å fiske, men vi inngikk kontrakter med kommersielle aktører som hadde slike kvoter. Det at de namibiske kvoteholderne inngikk kontrakter med utenlandske fiskeriselskaper som hadde fartøy, erfaring og kompetanse til å gjennomføre fisket innenfor rammen av kvotene, var både normalt og lovlig. Det var for øvrig også ønskelig at utenlandske aktører med teknisk gode fartøy, slik som Samherji kunne tilby, bidro inn i en lokal fiskerisektor under utvikling. Vår klare oppfatning var og er at vi betalte markedspris for våre fiskerettigheter. Det er videre påfallende at det store flertallet av betalingene som ble gjennomført i Namibia av selskaper i Samherji -gruppen ikke er gjenstand for gransking eller undersøkelser av kompetente myndigheter. 

Arbeidsforholdene og lønninger for ansatte på våre fartøy var gjennomgående meget bedre enn det som er normalt i Namibia. Da uakseptable forhold ved landets fiskerisektor ble avdekket i 2019, fant vi det betimelig å avslutte våre operasjoner. I en slik situasjon vil naturligvis de som arbeidet for oss ikke lenger ha en jobb opp mot våre datterselskap. Vi har imidlertid gjort det vi kunne for å sørge for at de negative konsekvensene for ansatte og den namibiske fiskerisektoren ble minst mulig. Blant annet inngikk vi en trepartsavtale med namibiske myndigheter og en kjøper av et av våre fartøy. Denne avtalen sørget for at fartøyet kom raskest mulig i operasjon igjen i namibiske farvann etter at vi avsluttet vår virksomhet. Tidligere ansatte som var midlertidig arbeidsledige, fikk på denne måten mulighet til å komme i arbeid igjen.

Samherji har videre skriftlig og muntlig, direkte og indirekte, tatt initiativ til en avtale mellom namibiske myndigheter og Samherji, der vi ønsker å bidra økonomisk til vanlige namibiere som trenger det mest. Uavhengig av individuell skyld er det ingen tvil om at den namibiske fiskeriindustrien som våre datterselskap ble invitert inn i, ikke fungerte etter sine intensjoner til beste for det namibiske folket. Da er det naturlig for oss å tilby et bidrag til trengende mennesker i Namibia i samarbeid med relevante myndigheter. Dette initiativet er tatt, og det står på namibiske myndigheter å ta dette initiativet videre.