• Illustrasjon: Getty Images/Istockphoto

Flerspråklighetens fascinerende fordeler

Flerspråklighetens fascinerende fordeler

Det å mestre mer enn ett språk gir mange fortrinn, ifølge forskning. Blant annet kan det gjøre at man blir mer empatisk og bedre forstår andre menneskers handlinger.

Fra utgave: 8 / august 2022

Språk nummer to er bøygen

Fordelene ved å beherske flere språk stikker dypere enn evnen til å bestille mat og drikke når du er på ferie. Faktum er at stadig flere vitenskapelige studier identifiserer ulike psykologiske, økonomiske og helsemessige for-deler ved å være flerspråklig, skriver Big Think. Nettsiden har samlet ti av dem i en egen liste.

Den første og kanskje mest åpenbare bonusen er at det gjør det enklere for deg å lære flere nye språk. Mestrer du allerede to, vil det være lettere å lære et tredje eller fjerde.

Flerspråklighet skal også gjøre deg bedre til å løse mer enn én oppgave av gangen, altså multitasking. Det ser i alle fall ut til å være tilfellet i forsøk med grupper av én- og to-språklige barn.

 

Økt kontekstforståelse

Ting tyder ellers på at bredere lingvistiske ferdigheter kan gjøre deg mer empatisk. Det gir deg øvelse i mentalisering, slik at du lettere kan forstå og forklare andre menneskers tanker og handlinger.

En følgeeffekt av dette er at du antagelig blir bedre likt av andre, noe Big Think fører opp som et eget punkt på listen.

Evnen til å veksle mellom ulike språklige forståelsesrammer lar deg også forstå konteksten rundt en handling mer presist. Artikkelen konkretiserer dette slik: «Tenk deg at du ser en person gå nedover gaten for å møte en venn. Legger du vekt på det å gå, eller på målet med å gå – det vil si å møte en venn? Engelsk og fransk pleier å gjøre det siste, tysk og svensk førstnevnte.»

 

Bedre økonomi

Den sjette fordelen som nevnes, er den økte sjansen for å tjene bedre, særlig hvis du lærer deg mandarin, arabisk eller tysk. (Her kan det være på sin plass å presisere at saken er skrevet for et engelskspråklig publikum, journ.anm.)

Dette poenget lar seg dessuten skalere opp på nasjonsnivå. Blant annet har økonomer ved Universitetet i Genève regnet ut at en tiendedel av bruttonasjonalproduktet til Sveits skyldes flerspråkligheten i landet.

Flerspråklighet er også blitt knyttet til noen medisinske og helsemessige fordeler. En stor metastudie konkluderte for eksempel med at språkmektighet reduserer risikoen for å utvikle demens, og hvis du likevel får sykdommen, vil den utvikle seg langsommere og med mildere symptomer.

Annen forskning tyder på at de som jevnlig veksler mellom forskjellige språk, også vedlikeholder hjernens eksekutivfunksjoner eller kognitive kontroll bedre.

Det siste punktet på listen til Big Think er muligens av det mer synsende slaget – eller i det minste mer individavhengig. Her slås det nemlig fast at språkmektighet gjør deg mer sexy. Påstanden støttes av en studie som målte variasjoner i hjertefrekvensen hos folk som fikk lytte til ulike språk. Italiensk ga den største effekten, etterfulgt av portugisisk og fransk.

Resultatet for tysk, nederlandsk og japansk var derimot ikke like positivt.